Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Formunun Amacı

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinde yer alan hususlara ilişkin olarak veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkına sahiptir. İşbu Veri Sorumlusuna Başvuru Formu (“Form”), başvuruların kolaylaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. İlgili kişilerin bu Form aracılığı ile başvuruda bulunması zorunlu değildir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde yapılan tüm başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

 

2. Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Form ile başvurucunun kimliğinin tespit edilmesi ve başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri işlenmektedir. Bu kişisel veriler, “Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Uyruklular İçin Pasaport Numarası, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres, İmza, Başvurucu Çalışan/Eski Çalışan İse Çalışma Aralığı”ndan oluşmaktadır. Söz konusu kişisel veriler, başvuru talebinin niteliğine göre yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sürecin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hukuk alanında destek alınan avukat/hukuk bürosuna ve ilgili kişinin talebi doğrultusunda işlem yapması gereken üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

3. Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Elden veya noter aracılığıyla yapılacak başvuruların Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak No: 4/9 Zeytinburnu İstanbul adresimize yapılması gerekmektedir. Elden yapılan başvurularda, başvuru sahibinin kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir. Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.

Mobil İmza/Elektronik İmzalı veya e-posta aracılığıyla yapılacak başvuruların karslioglu@karslioglu.com.tr adresine, KEP adresi aracılığıyla yapılacak başvuruların ise karslioglukirtasiye@hs01.kep.tr adresine yapılması gerekmektedir. Başvuru usulüne göre zarfın üzerine, tebligata veya e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

E-posta aracılığıyla yapılacak başvurularda, kişinin e-posta adresinin ismiyle eşleşir bir şekilde sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru konusu ile ilgili evrakların başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


4. Başvurucunun İletişim Bilgileri

Ad, Soyad

 

TC Kimlik Numarası

(Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Pasaport Numarası)

 

Telefon Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri/İş Adresi:

 

 

*Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince, ilgili kişiler veri sorumlularına başvururken isim, soy isim, başvuru yazılı olarak yapılmış ise ıslak imza, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, var ise başvurunun cevabını iletmek amacıyla elektronik posta adresi, talebe ilişkin açıklama gibi bilgileri başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

Eğer konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler varsa (ilgili kişinin vekil aracılığıyla başvuruda bulunması söz konusu ise vekaletname örneği) bu ek bilgi ve belgeler de başvuru evrakına eklenmelidir.

 

5. Başvurucunun Tarafımız ile Olan İlişkisi

☐ Hizmet/Ürün Alan      

☐ Veli, Vasi

☐ Çalışan (Çalışılan Yıllar: …………-..………. )

 

☐ Çalışan Adayı             

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

 

☐ Diğer (Lütfen Belirtiniz)

………………………………………………

 

 

6. Başvurucunun Talebi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

e) KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Lütfen başvurunuzda talep ettiğiniz ilgili bendi/bentleri işaretleyiniz.

☐ a bendi

☐ b bendi

☐ c bendi

 

☐ ç bendi

☐ d bendi

☐ e bendi

 

☐ f bendi

☐ g bendi

☐ ğ bendi

 

 

 

7. Başvurucunun Talep İle İlgili Açıklaması (Başvuru konusu ile ilgili evrakların başvuruya eklenmesi gerekmektedir.)

 

 

 

8. Başvurucunun, Başvuruya Ne Şekilde Yanıt Verilmesini İstediği

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.       ☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesinin bulunması gerekmektedir.)

 

9. Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda tarafınıza yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim. Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Tarihi           :

Adı, Soyadı                :                                 

İmzası                         :