Müşteri Çalışanı Aydınlatma Metni

KARSLIOĞLU KIRTASİYE SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜN/HİZMET ALAN KİŞİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK AYDINLATMA

1. AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Veri Sorumlusu”, “Şirket”) müşteri çalışanlarını (diğer bir ifadeyle ilgili kişileri) bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşbu Ürün/Hizmet Alan Kişilere Yönelik Aydınlatma (“Aydınlatma Metni”) ile tarafınıza yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

 

2. KAPSAM

Aydınlatma Metni, ürün/hizmet alan kişilerin çalışanları ile gerçekleştirilen işlemlerde kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. Tüzel kişi bilgileri (örneğin anonim şirketi, limited şirketinin banka hesabı, ödeme bilgisi, adresi gibi) kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak tüzel kişinin çalışanlarına ait bilgiler kişisel veridir. Yine, şahıs olarak ticari faaliyet gösteren kişi çalışanlarının bilgileri kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde kişisel verileri KVKK’da yer alan aşağıdaki veri işleme şartlarına (hukuki sebep) bağlı kalarak işlemek durumundayız:

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

4. AYDINLATMA METNİ

4.1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecektir?

Sizlerle olan ilişkimiz sürecinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir:

 • Kimlik bilgisi (Adınız, soyadınız)
 • İletişim bilgisi (Telefon numaranız, e-posta adresiniz)
 • Özlük bilgisi (Şirket bilgisi)
 • Hukuki işlem bilgisi (İmzanız)

 

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Faaliyetleri, Amaçları, Aktarım Detayları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

 • İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız), iletişim bilginiz (e-posta adresiniz, telefon numaranız), özlük bilginiz (şirket bilgisi) ve belirtmiş olduğunuz diğer bilgileriniz işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden veya şirket yetkilinizden fiziki, sözlü veya telefon aracılığıyla (otomatik olmayan yollarla) ya da elektronik posta aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgileri sizlerle iletişim kurmanızı istediğiniz e-posta kanalı haricinde herhangi bir yere aktarmamaktayız. Kimlik ve iletişim bilgilerinizi m. 5/2-e ve f kapsamında işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin açık rızasına tabi bir durumdur. Gmail, Hotmail, Yandex, Outlook, Whatsapp vb. uygulamalar yurt dışı sunucularında çalışması nedeniyle bu uygulamalar üzerinden iletişim kurulması veya yurt dışında bulunmanız durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarılacaktır. Bu nedenle, belirtilen uygulamalar vasıtasıyla veya yurt dışında buluyorsanız sizlerle iletişim kurabilmemiz için açık rızanızı bizlere bildirmeniz gerekmektedir. Bu tür uygulamalar vasıtasıyla veya yurt dışından bizlerle iletişim kurmanız halinde açık rızanızın bulunduğu anlaşılır (örneğin yurt dışı sunuculu e-posta adresinden bize e-posta göndermeniz halinde). Belirtmek isteriz ki, şirketimizin e-posta sunucuları Türkiye’de konumlandırılmıştır.
 • Aydınlatma metni vb. dokümanlarla ilgili hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız) ve hukuki işlem bilginiz (imzanız) işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) veya e-posta kanalıyla (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgilerinizi m. 5/2-ç, e ve f kapsamında işlemekteyiz.
 • Müşteri kartı oluşturulması süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız), iletişim bilginiz (e-posta adresiniz, telefon numaranız), özlük bilginiz (şirket bilgisi) işlenecektir. Bu bilgileri kurum kaynaklarından elde etmekteyiz. Bu bilgileri iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla özel hukuk tüzel kişisine (muhasebe ve iş sürekliliğinin sağlanması konusunda destek aldığımız yazılıma) aktarmaktayız. Bu bilgilerinizi m. 5/2-f kapsamında işlemekteyiz.
 • Son olarak, işlenen kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, hukuki bir işlemin tesis edilmesi halinde (örneğin dava açılması, hukuki işlemlerle ilgili savunma yapılması gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme ve yetkili kurumlar, vergi dairesi, otoriteler gibi) ile hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat) aktarılabilir.

 

 

4.3. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişinin hakları KVKK’nın 11. maddesinde sayılmıştır. Bu haklar, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletilebilir.

 

4.4. Veri İşleme Amacı Tablosu

 

Faaliyet

VERBİS’e Göre Veri İşleme Amacı

Aydınlatma metni, açık rıza vb. dokümanlarla ilgili hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Müşteri kartı oluşturulması

İş Sürekliliğinin Sağlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuk işlemlerinin yürütülmesi

Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi ve Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

Ç. İlgili Kişi Haklarına İlişkin Bilgilendirme

İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

 

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

Adı                 : Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres              : Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak No: 4/9 Zeytinburnu İstanbul

E-posta           : karslioglu@karslioglu.com.tr                  

                                                           Bilgilerinize Saygılarımızla Sunarız.